Program stypendialny pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego 2015-2016

Program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.

Zgodnie z Regulaminem, stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
2) uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

W przypadku matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) punkty zostaną przeliczone na procenty w następujący sposób (P – uzyskany %): P= [(ilość uzyskanych punktów) : (max ilość punktów możliwych do uzyskania na maturze odpowiednio IB lub EB)] x 100%. 

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie stypendium (wg. wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu) oraz następujące dokumenty:

1) kserokopia świadectwa maturalnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę lub notariusza (klauzula ”potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelny podpis i data),
2) zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
3) oświadczenie o podjęciu po raz pierwszy studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
4) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez gminę, notariusza lub osobiście (klauzula ”potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelny podpis i data).

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, która utworzy listę rankingową zawierającą wykaz co najwyżej 100 studentów rekomendowanych do przyznania stypendium oraz listę rezerwową zawierającą wykaz studentów, którzy spełnili kryteria naboru ale uzyskali niższe wyniki z egzaminu maturalnego od studentów z listy rankingowej. Listy te będą uszeregowane malejąco od rezultatu największego. W przypadku, gdy liczba kandydatów o takim samym dorobku punktowym jest większa od liczby możliwych do przyznania miejsc na liście rankingowej, wybór z tej grupy zostaje dokonany w drodze publicznego losowania. Decyzja dotycząca przyznania bądź nieprzyznania stypendium podejmowana jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Stypendium zostanie wypłacone studentowi jednorazowo, po podpisaniu przez niego umowy o przyznanie stypendium.

Wysokość kwoty stypendium zależy od liczby złożonych przez studentów wniosków, które spełniają kryteria przyznawania stypendium. W przypadku gdy liczba wniosków będzie mniejsza niż 100, Zarząd Województwa Podkarpackiego może dokonać podziału środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendium w danym roku proporcjonalnie do liczby przyjętych wniosków (min. 2000 zł w 2015 r.).

Nabór wniosków ogłosi Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały.

Planowany termin naboru wniosków: październik 2015 r.

Maksymalna liczba przyznanych stypendiów100.

Regulamin programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego i załączniki: wniosek o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego, umowa o przyznanie stypendium dostępne są na stronie internetowej www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl, w zakładce: Stypendia dla studentów, Regulamin dla studentów.

Informacje nt. programu udzielane są pod nr tel. 17 773 60 43, oraz drogą elektroniczną (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..