Zmiana warunków przyznawania stypendiów i nagród w Programie „Nie zagubić talentu”

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Podkarpackiego realizować będzie Program wspierania edukacji młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXXVII/661/17 z dnia 30 maja 2017 r. zmienił uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

 

W ramach Programu, po wejściu w życie uchwały zmieniającej przyznawane będą:

 1. 1.Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne jest uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, który posiada wybitne osiągnięcia artystyczne na szczeblu co najmniej wojewódzkim. O stypendium może ubiegać się również uczeń, który w roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

 1. 2.Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, który posiada wybitne osiągnięcia edukacyjne na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 1. 3.Nagrody pieniężne
  1. Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest uczący się na terenie województwa podkarpackiego, uczeń:
   1. szkoły gimnazjalnej, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych wyników,
   2. szkoły ponadgimnazjalnej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady,
   3. szkoły zawodowej, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem lub finalistą ogólnopolskiego turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej,
   4. szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub zasadniczej szkoły zawodowej, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

1a. O nagrodę pieniężną może ubiegać się również uczeń, który w roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie naukę w klasie VII szkoły podstawowej, i który został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych wyników.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w/w uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, wówczas udostępnione będą wnioski, regulaminy oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu.

Nabór wniosków w ramach Programu odbędzie się w terminie do 21 sierpnia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala.pdf)uchwala.pdf[ ]1601 kB