layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rok szkolny 2009/2010

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010


Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010 ma na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej. 


Wysokość stypendium
W ramach projektu planuje się udzielenie wsparcia stypendialnego 1400 uczniom przez okres 12 miesięcy tj. od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. Planowana miesięczna wysokość stypendium to 330,00 zł brutto. Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwał będzie opiekun dydaktyczny tj. nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy, zatrudniony w szkole ucznia. Opiekun dydaktyczny będzie mógł objąć opieką więcej niż jednego stypendystę, ale nie więcej niż pięciu. Nauczycielowi za związane z tą funkcją obowiązki będzie przysługiwać jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 700 zł brutto. W przypadku, gdy opiekun dydaktyczny obejmie opieką więcej niż jednego stypendystę, kwota wynagrodzenia ulegnie odpowiednio zwielokrotnieniu.


Warunki, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę tj. dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej spełniającego wszystkie n/w kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z n/w kryteriów dodatkowych.
1) Kryteria obowiązkowe:
a) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego,
b) uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
c) średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,00 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2008/2009),
d) średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2008/2009),
e) dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 504,00 zł =1008,00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 poz. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1166,00 zł (2 x 583,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający kwotę określoną w tym punkcie uniemożliwia otrzymanie stypendium,
f) opracowany dla ucznia przez opiekuna dydaktycznego Indywidualny Plan Rozwoju (IPR).
2) Kryteria dodatkowe:
a) szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych (wyniki konkursów, turniejów i olimpiad, w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych, szczebla co najmniej wojewódzkiego w przypadku konkursów oraz stopnia co najmniej drugiego w przypadku olimpiad i turniejów w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125)),
b) inne osiągnięcia edukacyjne (osiągnięcia edukacyjne ucznia za ostatnie 3 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane jest stypendium tj. 2008/2009 i/lub 2007/2008, i/lub 2006/2007, dotyczące zainteresowań edukacyjnych ucznia (w tym nagrody, wyróżnienia, uczestnictwo w konkursach, olimpiadach i turniejach, certyfikaty, itp.),
c) co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).


Zasady, na jakich oceniany będzie wniosek
Istotnym elementem wniosku jest Indywidualny Plan Rozwoju ucznia określający cele i założenia, jakie uczeń wraz z pomocą opiekuna dydaktycznego, postawi sobie w zakresie edukacji i zainteresowań naukowych. IPR zawierał będzie ocenę postępów z realizacji zamierzonego celu.
Wniosek będzie oceniany w pierwszej kolejności pod względem formalnym (czy spełnia wszystkie wymagane kryteria). Oceną merytoryczną wniosku będzie zajmować się Komisja Stypendialna, która oceniała będzie, przyznając punkty za następujące kryteria:
1) średnia ocen: maksymalnie 30 punktów, w tym:
a) z wszystkich przedmiotów – maksymalnie 10 punktów,
b) z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych – maksymalnie 20 punktów,
2) szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych: maksymalnie 30 punktów,
3) dochód w rodzinie ucznia: maksymalnie 15 punktów,
4) IPR: maksymalnie 10 punktów,
5) inne osiągnięcia edukacyjne ucznia: maksymalnie 10 punktów,
6) sprawdziany i egzaminy zewnętrzne: maksymalnie 5 punktów. Wniosek będzie mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie będzie przysługiwało odwołanie.
Następnie utworzone zostaną 2 listy rankingowe wniosków (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych i osobno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), które otrzymają największą liczbę punktów. Informacje o decyzjach Komisji dostępne będą w siedzibie Beneficjenta Systemowego oraz na jego stronie internetowej.
Informacja o przyznaniu uczniowi stypendium zostanie przekazana pisemnie do Wnioskodawcy.
Przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.


Źródła informacji o projekcie
Informacje o projekcie na rok szkolny 2009/2010 udzielane są pod nr tel. (017) 747 63 09, (017) 747 63 04 oraz drogą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Aktualna dokumentacja dotycząca projektu na rok szkolny 2009/2010 zamieszczona jest w zakładce Edukacja < Stypendia-Poddziałanie 9.1.3POKL < Rok szkolny 2009/2010 < Dokumenty do pobrania.


Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie stypendium
Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium zostaną podane w Ogłoszeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona przede wszystkim na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl  oraz www.si.podkarpackie.pl  w zakładce: Edukacja < Stypendia-Poddziałanie 9.1.3POKL < Rok szkolny 2009/2010 < Nabór wniosków.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Termin udostępnienia informacji na temat uczniów, którym zostały przyznane stypendia

Listy rankingowe wniosków (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) będą utworzone po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków. Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków przez Komisję Stypendialną to druga połowa marca 2010 r. Informacja potwierdzająca znalezienie się danego wniosku na liście rankingowej, na pozycji gwarantującej przyznanie stypendium zostanie przesłana do Wnioskodawców tj. dyrektorów szkół lub osób upoważnionych. Ponadto listy rankingowe wniosków zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl oraz www.si.podkarpackie.pl.


Kserokopie decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej poszczególnym uczniom, Wnioskodawca (tj. dyrektor szkoły lub osoba upoważniona) powinien potwierdzić za zgodność z oryginałem (klauzula „potwierdzam zgodność z oryginałem” pieczątką imienną, podpisem i datą) a następnie przesłać za pismem przewodnim wskazującym jakich uczniów dotyczą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji i Kultury, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. W przypadku innych brakujących dokumentów do wniosków, Wnioskodawca zobowiązany będzie je uzupełnić dopiero na wezwanie Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po dokonanej ocenie formalnej wniosku. 

Prosimy o nieprzesyłanie uzupełnień do Wniosków bez pisemnego wezwania skierowanego do Dyrektora szkoły.
Wszelka dokumentacja dotycząca wniosków o przyznanie stypendium winna zawierać nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy. Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 01 pcen02 podk bibl ped03 dr baner04 pbc libra