layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Luty 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Regulamin

UCHWAŁA NR LIV/653/06
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE

z dnia 27 marca 2006 r.w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
 

Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się regulamin udzielania:
  1) stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce,
  2) stypendiów dla słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,
  - uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1) szkole bez bliższego określenia – rozumie się przez to szkoły policealne, zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzone przez Województwo Podkarpackie,
  2) stypendium bez bliższego określenia – rozumie się przez to stypendia, o których mowa w ust. 1.

§ 2

 1. Stypendium ma charakter pomocy materialnej dla:
  1) najzdolniejszych słuchaczy,
  2) słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,
  - uczących się w szkołach, o których mowa w § 1.
 2.  Liczbę stypendiów oraz ich wysokość ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie Województwa Podkarpackiego, przy czym liczba stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, udzielanych danej szkole jest ustalana proporcjonalnie do liczby słuchaczy uczących się w danej szkole, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 200,- zł

§ 3

 1. O stypendia mogą ubiegać się słuchacze nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki.
 2. O stypendium dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce może ubiegać się słuchacz, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1) uczy się w dziennym systemie kształcenia,
  2) w poprzednim semestrze nauki osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce.
 3. O stypendium dla słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych może ubiegać się słuchacz, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1) uczy się w dziennym systemie kształcenia,
  2) określonej wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu członków rodziny słuchacza ubiegającego się o stypendium z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
 4. Dochód, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 oznacza dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu jest odpowiednio:
  1) rozliczenie roczne PIT lub zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy,
  2) zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów, przy czym wielkość gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód dokumentuje się zaświadczeniem właściwego organu gminy albo nakazem płatniczym na ten rok,
  3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 5. Wzory zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa ust. 4 określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
 6. Stypendia przyznaje się na okres semestru nauki, z wyłączeniem letnich miesięcy wakacyjnych:
  1) przypadku słuchaczy uczących się w szkołach policealnych – na okres od dnia 1 września do dnia 31 stycznia oraz na okres od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca,
  2) w przypadku słuchaczy uczących się w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych – na okres od dnia 1 października do dnia 31 stycznia oraz na okres od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.
 7. Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach w terminie do 10-go każdego miesiąca, z tym że stypendium za miesiąc styczeń następnego roku wypłacane jest do dnia 31 grudnia roku budżetowego, w którym udzielone zostało stypendium.

§ 4

 1. Stypendium udziela Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 2. Kandydatów do stypendiów przedstawiają Zarządowi Województwa Podkarpackiego dyrektorzy szkół na podstawie listy kandydatów do stypendiów ustalonej przez komisje stypendialne.

§ 5

 1. Słuchacz ubiegający się o stypendium składa wniosek w terminie odpowiednio do dnia 25 stycznia i 25 czerwca danego roku do właściwej komisji stypendialnej.
 2. Wzór wniosku o udzielenie stypendium Województwa Podkarpackiego dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Wzór wniosku o udzielenie stypendium Województwa Podkarpackiego dla słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6

 1. Członków komisji, o której mowa w  § 4 ust. 2 powołuje i odwołuje dyrektor szkoły.
 2. Komisja stypendialna działa w składzie co najmniej trzyosobowym.
 3. Do zadań komisji stypendialnej należy, w szczególności:
  1) gromadzenie i rejestrowanie wniosków składanych przez słuchaczy,
  2) weryfikacja złożonych wniosków,
  3) wyłonienie kandydatów do stypendium,
  4) ustalenie listy kandydatów do stypendium według preferowanej kolejności,
  5) uzasadnienie dokonanego wyboru,
  6) sporządzenie protokołu.
 4. Ustaloną listę, o której mowa w ust. 3 pkt 4 i uzasadnienie dokonanego wyboru wraz z wnioskami słuchaczy ubiegających się o stypendium dyrektorzy szkół przekazują Zarządowi Województwa Podkarpackiego odpowiednio do dnia 1 lutego i 30 czerwca danego roku.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Podkarpackiego może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4.

§ 7

O przyznaniu  stypendium Zarząd Województwa Podkarpackiego zawiadamia słuchacza oraz szkołę, w której uczy się słuchacz, któremu udzielono stypendium.

§ 8

Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, w której uczy się słuchacz, któremu udzielono stypendium i obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

§ 9

Słuchacz traci prawo do stypendium z dniem:

1) ukończenia szkoły,
2) skreślenia z listy słuchaczy,
3) rezygnacji z nauki,
4) powtarzania roku.

§ 10

Dyrektor szkoły jest obowiązany do upowszechnienia informacji o możliwości uzyskania przez słuchaczy szkół stypendium Województwa Podkarpackiego.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 12

Traci moc uchwała nr XXXIX/445/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla słuchaczy, osiągających najlepsze wyniki w nauce, uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WNIOSEK o udzielenie stypendium Województwa Podkarpackiego dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce...........pobierz wniosekWNIOSEK o udzielenie stypendium Województwa Podkarpackiego dla słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej............pobierz wniosek

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały ustala regulamin udzielania stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i uczących się w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
Stypendium ma charakter pomocy materialnej dla najzdolniejszych słuchaczy oraz słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.
Przedłożony projekt uchwały zakłada, iż stypendium udzielane będzie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Natomiast kandydatów do stypendiów przedstawiać będą komisje stypendialne powołane w poszczególnych szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie. 01 pcen02 podk bibl ped03 dr baner04 pbc libra